Căn cứ Công văn số 118/PGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phước về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chương trình giáo dục THCS năm học ...